Historie

Historie souboru KDH Brno

Hudební soubor Komorní dechová harmonie Brno vznikl v roce 1994 z řad hráčů dechové sekce Symfonického orchestru železničářů v Brně.
Prvním dirigentem a zakládajícím členem souboru byl Karel Mitáš, člen orchestru Janáčkova divadla v Brně, následován později na dlouhou dobu Davidem Marečkem, tehdy studentem dirigování na Janáčkově akademii muzických umění v Brně a dnes úspěšným ředitelem České Filharmonie. Tento talentovaný hudebník dokázal svým nadhledem i humorem hráčský kolektiv stmelit, povzbudit a dovést k profesionálním hudebním výkonům. Za jeho éry dostali za dirigentským pultem také šanci mladí adepti dirigování ze třídy prof. Holiše, jako byli Jakub Hrůša, Akihiro Ohtani, Jiří Šikula, Ondřej Tajovský. Hostujícími dirigenty byli v krátkém období i Jaroslav Krátký (ND Praha) a Nicolas Krůšek (Kanada).
Po odchodu Davida Marečka se na krátkou dobu vrátil k dirigování opět Karel Mitáš a po něm od roku 2007 následovala celá řada úspěšných dirigentů: Petr Lichnovský, Rudolf Drozd, Robert Kružík, Joel Hána a nyní i Filip Urban.

Repertoár souboru vycházel v počátcích z původních skladeb napsaných pro soubory podobného obsazení jako byla např. věhlasná dechová harmonie při augustiniánském klášteře na Starém Brně, která tam působila v letech 1780-1867.
Postupem doby se ukazovalo, že repertoár je poměrně úzký a málo pestrý. Byli proto osloveni současní brněnští hudební skladatelé, kteří ochotně přispěli k rozšíření repertoáru. Byli to především Miloš Štědroň (Ländler, Universitní intrády), Pavel Blatný (Prolog a epilog pro dechové deceto, Hommage a Pavla Kytlicová), Lubomír Koželuha (Triptychon), Vlastimil Peška (Hvězdy nad Brnem), Daniel Forró (Fanfáry pro Brno, Delta fí alfa, Pocta J.S. Bachovi), Jindřich Tioka (Nonet pro KDH, Slavnosti v planetáriu, Trampská svita), Mojmír Bártek (CtiJáDa), Vladimír Werner a Pavel Borovka se svými vánočními koledami.
K rozšíření a zpestření repertoáru rovněž významně přispěli i oba klarinetisté orchestru Zdeněk Mikulášek a Jaroslav Strmiska svými transkripcemi vhodných děl a v této záslužné činnosti pokračují prakticky dodnes.

Soubor z počátku vystupoval při koncertech Symfonického orchestru želeničářů obvykle jako samostatné číslo programu.
První samostatné veřejné vystoupení se uskutečnilo v listopadu roku 1994 na volebním mítinku politické strany ODA ve stanu na Nám. svobody v Brně pod názvem KDH hraje ODA. Na programu byly Vranického Pochody a Gounodova Malá symfonie pro dechové nástroje.
První samostatný koncert KDH Brno za řízení Karla Mitáše se uskutečnil 24.5.1995 v planetáriu brněnské hvězdárny (viz první společné foto vlevo). Na programu byla opět Gounodova Malá symfonie pro dechy, Nonet pro KDH Jindřicha Tioky a Mozartova Serenáda č. 12 c-moll. Tím počala dosud neukončená série pravidelných koncertů KDH Brno na brněnské hvězdárně. Pravidelně se zde konají jarní a hojně navštěvované vánoční koncerty.

V témže roce (1995) se uskutečnily ještě další koncerty. Dva podobného zaměření tentokrát v kostele v Moravském Berouně a v koncertní síni v Uherském Ostrohu, později pak se uskutečnil večer poezie pro společnost Sursum corda, s názvem Kudy chodí drsný anděl s hudbou Jindřicha Tioky, opět v planetáriu brněnské hvězdárny.
V témže roce a pak i v dalších letech KDH Brno pravidelně vystupovala na řadě kulturních akcích v Brně jako byly koncerty v rámci sérií Galantních slavností na brněnské Staré radnici, Zahradní slavnosti v botanické zahradě MU, Hudba pod hvězdami na brněnské hvězdárně, akce pro společnost Sursum corda, nedělní koncerty na brněnském Nám. Svobody v rámci akcí Brno-město uprostřed Evropy, letní promenádní koncerty v brněnských Denisových sadech a na kolonádě v Luhačovicích. Pozornost si zaslouží i výchovné koncerty pro mládež na ZŠ Lerchova ve stejnojmenné ulici v Brně.

V posledních letech KDH Brno každoročně zahajuje krátkým programem Reprezentační ples PřF MU Brno. Následující foto ukazuje netradiční pohled z podia sálu brněnského Semilassa při zahajovacím koncertu KDH Brno v únoru 2006, řízeným Karlem Mitášem. Na programu byl, mimo jiné, Menuet z Mozartovy symfonie č. 25 g-moll, Dvořákovy Pražské valčíky či Tanec ze svity Carmina burana Carla Orffa.

Ples v Semilase

Vedlejší foto je rovněž z brněnského Semilassa. Representační ples PřF MU Brno se konal 3. března 2010. KDH tehdy dirigoval Rudolf Drozd. Program koncertu měl název Plesáme s Dvořákem. Na programu byly výhradně skladby Ant. Dvořáka: Humoresky č.1 a 7, Valčík A dur, Polka B dur a Legendy č. 2 a 3. V obsazení orchestru je vidět malá změna, za chybějícího fagotistu Petra Klapetka tehdy zaskakoval Aleš Karpíšek na kontrabas.

Mezi významnější akce KDH Brno můžeme zařadit společné vystoupení s Due Boemi di Praga 7.4.1998 v sále Břetislava Bakaly v Bílém domě v Brně, kde zazněla mimo jiné, skladba Slavy Vorlové Tři koncertantní obrazy. Sólové party, za řízení Davida Marečka, přednesli basklarinetista Josef Horák a klavíristka Emma Kovárnová.

Koncert v Průhonicích

KDH Brno se může pochlubit i sólisty ze svých řad. Tak např. klarinetisté Zdeněk Mikulášek a Jaroslav Strmiska nastudovali a přednesli Koncert č. 9 B-dur pro dva klarinety a orchestr skladatele Václava Kněžka. Z notových materiálů byly k dispozici jen sólové party a klavírní doprovod. Jaroslav Strmiska dokomponoval orchestrální doprovod jak pro KDH, tak později i pro symfonický orchestr. Koncert byl několikrát reprízován a to jak s KDH Brno tak i s Říčanským symfonickým orchestrem. Vedlejší foto ukazuje záběr z koncertu v Průhonickém zámku v září 2015 s Říčanským symfonickým orchestrem řízeným dirigentem Josefem Zichou. Sólisté jsou tentokrát, kvůli omezenému prostoru před orchestrem, netradičně postaveni za orchestr.
Další provedení koncertu proběhlo ještě na vánočním koncertu v Ondřejově, v léčebně Olivovna v Říčanech u Prahy a též o Vánocích 2015 v Betlémské kapli v Praze. Krátká ukázka druhé věty koncertu: II.Adagio

KDH Brno si také již vyzkoušela interpretaci cirkevní hudby. S tímto nápadem přišla hobojistka souboru Jana Bártková, která se v oblasti církevní hudby již poměrně dlouho pohybuje a má zde dostatečný přehled a zkušenosti. Navrhla provést mši soudobého autora Jacoba de Haana Missa Brevis společně se smíšeným sborem, který byla schopna zajistit.
Problémem bylo, že nebyl k dispozici odpovídající notový materiál, který se však nakonec podařilo najít na internetu, byť pro jiné nástrojové obsazení. Upravit notový materiál pro potřeby KDH už nebyl takový problém a tak došlo společně se smíšeným sborem z Blažovic a Podolí, za řízení dirigenta Roberta Kružíka, k několika provedením této nádherné mše, ve které každá část mše se dá považovat za samostatný hit. Mše byla v letech 2015, 2016 provedena opakovaně v blažovickém a podolském kostele a nakonec i v planetáriu brněnské hvězdárny.
Zde odkaz na celou mši v originále: Missa Brevis, vhodná to kulisa k odpolední siestě.

Vystupování v menších obsazeních jako jsou tria, kvarteta, kvinteta se většinou uplatňují především v menších prostorách pro uzavřené společnosti jako jsou různé výstavy, vernisáže, soukromé či firemní večírky. Následující fota ukazují vystoupení tria v obsazení dva klarinety a fagot na vánočním koncertu na prostějovské hvězdárně v prosinci 2014 s názvem Astronomové sobě, (foto vlevo) a koncert pro personál a pacienty Masarykova onkologické ústavu ve Švejdově paláci v lednu 2019, jako poděkování za úspěšnou operaci člena KDH Brno.

Koncert v Prostějově

Koncert v MOU

Rozdělení dechového deceta na dvě dechová kvinteta se uplatnilo na příklad při Galantních slavnostech v Brně na Staré radnici, kdy bylo nutné vystupovat současně ve více různých sálech, což se neobešlo bez stěhování za provozu.
Foto vlevo zobrazuje dechové kvinteto ve složení zleva: Milan Halačka (flétna), Hana Drábková (hoboj), Zdeněk Nováček (horna), Petr Klapetek (fagot) a Jaroslav Strmiska (klarinet) v jednom z četných sálů brněnské Staré radnice.
Tato modularita a schopnost improvizace souboru dokazuje, že KDH Brno není souborem jen na jedno použití, ale že dokáže vyhovět pořadatelům třeba i v těch někdy neočekávaně krkolomných požadavcích.


Průvodní slovo

Nedílnou součástí téměř každého koncertu KDH Brno bývá i průvodní slovo vedoucího souboru Zdeňka Mikuláška. Ten zasvěceně i s nezbytným humorem seznamuje posluchače koncertu s uváděnými díly i s jejich autory.
Snímek vpravo je z foyer digitária brněnské hvězdárny v době pandemických omezení, kdy se soubor KDH zmrskl na minimální, ještě provozuschopné triové obsazení dvou klarinetů s fagotem. Účinkující byli tak schopni dodržet předepsané vzájemné odstupy.
Program koncertu s názvem Julius Fučík a W. A. Mozart, jak je nejspíš neznáte se odehrál 27. června 2021. Na programu byl výběr z děl těchto dvou autorů, kteří pro tento typ tria napsali spoustu skvělých skladeb a odehrát je všechny během jednoho koncertního večera, by nebylo prakticky možné.

7.9.2023 oslavil v plné duševní svěžesti Prof. RNDr. Martin Černohorský v aule MU v Brně na Kotlářské 2 své úctyhodné 100. narozeniny.
Emeritní profesor Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity si pro tuto příležitost ne náhodou vyžádal vystoupení KDH Brno, k níž má blízký vztah. Vzhledem k prostorovým možnostem to bylo možné zvládnout pouze v triu.
Průběh oslavy byl přesně časově rozvržen a tak bylo nutné dodržet přesné délky všech tří hudebních vstupů. Z našeho repertoáru jsme si pro toto vystoupení vybrali tři části z Divertimenta č. 2 B-dur W.A.Mozarta, dvě skladby z Janáčkova cyklu Po zarostlém chodníčku a v posledním vstupu Beethovenovo Trio B-dur op. 87.


Díky pracovitosti, kázni, technické zdatnosti a přirozené muzikálnosti členů KDH Brno, roste úroveň interpretace. Nejcennější devizou souboru však stále zůstává neskrývaná radost z muzicírování, která se přenáší i na posluchače.

O hladký chod a bezproblémové fungování KDH Brno se stará management souboru ve složení: